ЦеркваНовиниСтаттіІнтерв'юГалереяРесурсиАвтори 
Календар 

Православіє 
 Основи віри
 Церква

Літопис 
 Новини
 Міжнародні новини

Галерея 
 Події

Письмена 
 Храми і монастирі
 Церковна історія
 Богословіє
 Філософія, культура
 Православний погляд
 Православіє і педагогика
 Молодіжне служіння
 Церква і суспільство
 Порада мирянину
 Суспільство про Церкву
 Церква і держава
 Міжконфесійні відносини
 Розколи
 Єресі та секти
 Подія
 Ювілей
 Дата
 Люди Божі

Слово 
 Слово пастиря
 Інтерв'ю

Православний світ 
 Ресурси
 Нове у мережі
 Періодичні видання
 Православний ефір
 Релігійна статистика
 Электронная лавка
 Бібліотека

Послух 
 Автори

  В. М. ПЕТРИК.   Шляхи та механізми захисту української молоді від деструктивного впливу неокультів

Доклад на III Международном Соборе православной молодежи

Неокульти (релігійні організації, що виникли у другій половині ХХ століття - на початку ХХІ століття) стали фактом і фактором сучасного релігійного життя, активно змінюють усталену релігійну карту світу, геополітичний баланс між певними релігіями. Вони, як правило, не знають географічних, державних, національних та культурних кордонів. Негативним наслідком перебування людей у деяких неокультах є суттєве погіршення їх психічного стану. Безумовну шкоду для здоров’я членів неокультів завдає також наявна в деяких подібних угрупованнях практика відмови від медичної допомоги, нанесення собі поранень і каліцтв. Особливе занепокоєння викликає залучення до неокультів молоді, яка ще не може передбачити майбутніх негативних наслідків перебування в них та виконання відповідних культових правил.
Інформація про неокульти, їхні особливості та реальну дійсність повинна бути доступна широкому загалу, особливо серед молоді, яка є найбільш вразливою до ідеологій культової практики неокультів. Вступаючи до того чи іншого культу, люди повинні бути інформовані про те, що вони можуть вийти з них. Нарешті, ті, хто працює в культах, мають бути зареєстровані в органах соціального забезпечення і на них повинні поширюватися всі соціальні гарантії.

Аналізуючи діяльність неокультів, нами сформульовані основнi моменти в їх дiяльностi, що становлять небезпеку для держави, суспiльства та окремих громадян:
1. Використання релігійного фактору як знаряддя втручання у внутрішні та зовнішні справи України, проникнення в органи законодавчої, виконавчої і місцевої влади та засоби масової інформації.

2. Поширення деструктивних ідеологій, що становлять загрозу духовності українського народу та суперечать загальнолюдським нормам (ст. 161 Кримінального кодексу (далі – КК), ст. ст. 300 – 304 та ін. КК ).

3. Можливий вихід з-пiд контролю окремого войовничого культу, дiяльнiсть якого може призвести до загибелi людей (ст. 120 КК), масових заворушень (ст. 294 КК) та терористичних актів (ст. 258 КК).

4. Провокування та загострення конфліктів на релігійному і національному ґрунті (ст. 161 КК).

5. Поширення впливу культiв, дiяльнiсть яких супроводжується пiдривом громадського порядку (ст. 293 КК), ушкодженням здоров’я і моральностi населення (ст. 181 КК, ст. 300 КК). Використання спецiальних хiмiчних препаратів і апаратури, котрі надають можливості маніпулювати вольовою сферою людини. Загрози, переслiдування, а в деяких випадках i фiзичний тиск на тих, хто вирiшив залишити культ, з боку його лiдерiв.

6. Використання релiгiйних органiзацiй кримiнальними структурами. Можливе вiдмивання через секти „брудних» грошей, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 КК) чи, навпаки, використання пожертв і, навiть, самих вiруючих для протиправної діяльності (ст. 255 КК). У цьому зв’язку створює небезпеку поширення наркоманiї. Деякi керівники неокультів використовують рiзнi наркотичнi речовини, вводячи своїх послiдовникiв у залежнiсть, що надає можливiсть манiпулювати вiруючими та отримувати прибутки (ст. 307 КК, ст. 317 КК). Переважна більшість неокультів є або релiгiйними об’єднаннями, що звiльняються вiд сплати податкiв з грошей, якi надходять вiд пожертвувань, або громадськими організаціями, які не сплачують податків з членських внесків. З’являється можливiсть вести „бiзнес», завдяки якому шахраї намагаються заробляти великi грошi, вводячи в оману людей (ст. 189 КК, ст. 190 КК). Нерідко представники релігійних та громадських організацій, зокрема неокультів займаються під прикриттям статутної господарської незаконною комерційною діяльністю (ст. 202 КК) та не сплачують прибутки отримані від її проведення (ст. 212 КК), а також під виглядом гуманітарної допомоги ввозять комерційні товари (ст. 201 КК).

Протидія протиправним проявам, котрими супроводжується діяльність неокультів буде ефективною, на наш погляд, тільки коли буде вироблено відповідну державну політику та реформовано чинне законодавство. Заходи з виявлення, попередження та припинення протиправних діянь представників неокультів доцільно впроваджувати системно з використанням позитивного досвіду країн Європи та деяких інших держав на трьох рівнях:

- міждержавний (Євросоюз, міждержавні стосунки);
- державний (парламент, уряд, міжвідомчі міністерські координаційні комісії та правоохоронні органи);

- недержавний (громадські організації та традиційні церкви).
Для службовців законодавчих та виконавчих органів України має практичне значення досвід країн Європи та ін. держав, що давно і ефективно застосовують цілий спектр форм державного втручання:

- створення відповідних законодавчих рамкових умов;
- просвітительська діяльність, інформування громадськості про діяльність неокультів, попередження про їх небезпеку;

- допомога особам, які зазнали шкоди внаслідок діяльності неокультів;
- впровадження протекціоністської політики стосовно традиційних церков як носіїв національної культури.

Аналізуючи діяльність неокультів нами виробленні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України з метою оптимізації системи державно-церковних відносин в Україні з урахуванням світового досвіду та розроблені організаційно-методичних рекомендацій щодо професійної діяльності державних службовців, які полягають у впровадженні такої системи заходів:

По-перше, проводити загальнопрофiлактичнi заходи. Маються на увазі: пiдтримка просвiтницьких програм, що висвiтлюють дiяльнiсть деструктивних культiв, проведення наукових конференцiй та випуск вiдповiдної лiтератури, надання пiльгового користування ефiром науковим дiячам, відповідним держаним службовцям та представникам традицiйних конфесiй в межах цих програм.

Для захисту інформаційного простору України від деструктивних ідеологій державним службовцям доцільно використовувати положення “Меморандуму про співпрацю Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, Мінінформу та Держкомрелігій щодо висвітлення засобами масової інформації проблем релігійно-церковного життя”, який підписано на початку 1998 року. У зазначеному меморандумі передбачається висвітлення віроповчальних доктрин та культової практики тоталітарних культів, їх негативного впливу на мораль та здоров’я населення.

Президент України в липні 1998 року підписав Указ “Про заходи щодо врегулювання діяльності у сфері народної і нетрадиційної медицини”, де, зокрема, доручив Міністерству інформації, Держкомрелігій забезпечити відповідно до законодавства “належний контроль за використанням засобів масової інформації проповідниками неокультів з метою недопущення поширення ними інформації, котра негативно впливає на здоров’я громадян та перешкоджає додержанню загальновизнаних норм етики і моралі”. У зв’язку з тим, що цей указ діє не в повному обсязі, державним службовцям необхідно більш активно його впроваджувати.

Приоритетним напрямом захисту української молоді від деструктивного впливу ідеологій та культової практики новітніх релігійних об’єднань є просвітницькі заходи. Насамперед, видання відповідної наукової та навчальної літератури, якої на сьогодні дуже мало видається в Україні, але декілька вітчизняних книг видано та впроваджено її у навчальний процес вищих навчальних закладів. Це такі книги: “Нетрадиційні релігійні та містичні об’єднання України”, “Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичний сфері України”, “Державно-церковні відносини: світовий досвід і Україна (історико-політичний аналіз)” та ін. Нами також підготовлено, рекомендовано Міністерством освіти і науки України навчальний посібник “Нетрадиційні релігійні та містичні культи України”, який планується видати найближчим часом. Цей позитивний досвід доцільно використовувати і іншим науковцям шляхом підготовки та впровадження її у навчальний процес вищих навчальних закладів літератури, яка б об’єктивно висвітлювала історію, віровчення та культову практику новітніх релігійних об’єднань.

По-друге, внести вiдповiднi змiни у законодавство України, що значно підвищили б ефективність державних органiв, спрямовану на протидiю деструктивнiй дiяльностi неокультiв. На жаль, через недосконалість правової бази України щодо діяльності на її теренах деструктивних культів правоохоронні та інші державні органи не мають можливості в повному обсязі запровадити потрібний механізм протидії антиконституційним виявам з боку зазначених угруповань.
З цією метою пропонується:

1. Впровадити заходи, а також у законодавчій сфері, на реальне відокремлення церкви від політики зокрема та від держави у цілому. Розробити правовий механізм притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за зазначені правопорушення з метою попередження і припинення розробки іноземними функціонерами механізму втручання у справи нашої держави.

2. Внести зміни і доповнення до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, якими:

- надати Держкомрелігій та його регіональним управлінням додаткові повноваження, насамперед контролюючі функції (на зразок Мінюсту, який має право застосовувати до зареєстрованих об’єднань громадян різні стягнення: попередження, штраф та ін.);
- ввести часовий ценз для реєстрації релігійних об’єднань: для громади шість місяців, для управління, центру три роки, а для тих, що мають релігійний центр закордоном, збільшити цей термін в двічі (для громади – один рік, а управління і центру – шість років);

- збільшити кількість засновників релігійної громади до тридцяти осіб;
- законодавчо закріпити практику реєстрації релігійних центрів та управлінь тільки при наявності зареєстрованих осередків у більшості областей України;

- заборонити призначення на керівні посади в релігійних організаціях громадян іноземних держав.

3. Розробити та впровадити Закон України “Про захист громадян від шкідливих психологічних впливів на психіку людини”, котрий би регулював процедуру звернення до суду і доведення в ході судового процесу фактів негативного впливу на парафіян. Процедурні питання притягнення до відповідальності за статтями Кримінального кодексу 161 (порушення прав громадян залежно від їх расової та національної належності та ставлення до релігії) та 181 (посягання на здоров’я громадян під приводом виконання релігійних обрядів) потребують відповідних змін у Кримінально-процесуальному кодексі. Статті Кримінального кодексу 190 (шахрайство) та 189 (вимагання) потребують доповнень. Використання релігійних почуттів віруючих для скоєння цих злочинів повинно стати обтяжувальною обставиною при обвинуваченні.

По-третє, необхiдно не допускати реєстрацiю деструктивних неокультiв ні як релігійні об’єднання, ні під прикриттям громадських органiзацiй. Якщо подiбний культ вже зареєстрований і продовжує проводити протиправну дiяльнiсть, то його необхiдно дискредитувати через засоби масової iнформацiї або зняти з реєстрацiї у судовому порядку. З метою запобігання негативного впливу неокультів на військовослужбовців запропонувати керівництву національних військових формувань утриматись від контактів з їх представниками, особливо місіонерами закордонних релігійних центрів.
Для проведення цієї діяльності державним службовцям треба використовувати чинні законодавчі акти. Так, у січні 1997 року віце-прем’єр-міністр України з питань гуманітарної політики затвердив “Заходи щодо нейтралізації діяльності деструктивних тоталітарних культів, мінімізації їх негативного впливу на суспільство”. У них, зокрема, передбачено підвищення вимог щодо реєстрації статутів нетрадиційних релігійних організацій, створення і утримання монастирів (ашрамів, комун, колоній тощо), перекриття каналів використання зарубіжними релігійними місіонерами системи просвітницьких і культурних закладів. Документом також передбачено створення експертної комісії при Комітеті у справах релігій, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - консультативно-експертних груп із вивчення негативного впливу деструктивних культів на населення та підготовки відповідних змін до чинного законодавства. Використовуючи положення Наказу Міністра освіти №198 від 24 червня 1994 року, призупиняти спроби проникнення представників неокультів у державні заклади освіти та перешкоджати використанню їхніх навчально-методичних матеріалів і рекомендацій у навчальному процесі.

9 січня 1998 року у РНБО, відбулась міжвідомча нарада “Про дотримання харизматичними церквами чинного законодавства”. У результаті виконання рішення РНБО було запроваджено систему моніторингу вивчення процесів, що відбуваються в середовищі неокультів з метою своєчасного орієнтування місцевих органів влади про культи, які мають негативну міжнародну репутацію і намагаються створити свої осередки в Україні. Державним службовцям у всіх регіонах України потрібно використовувати цю систему моніторингу.

Представникам релігієзнавчої експертної ради при Держкомрелігій більш ретельно проводити експертизу віросповідних доктрин неокультів, вивченням процесів у їхньому середовищі. Також активізувати роботу міжвідомчої комісії при Міністерстві охорони здоров’я з вивчення питань дотримання чинного законодавства в діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування. Державним службовцям більш активно проводити вивчення порушень адміністративного, податкового та кримінального законодавства щодо його достатності для унеможливлення протиправної діяльності неокультів. При реєстрації громад нових релігій, які є підрозділами закордонних центрів, до уваги обов’язково брати діяльність цього центру за кордоном. Через МЗС налагодити отримання інформації з європейських країн щодо методів роботи та поведінки представників неокультів, які мають негативну міжнародну репутацію.

При впровадженні загальнодержавних заходів щодо попередження та припинення протиправних діянь з боку представників неокультів правоохоронні органи повинні вирішувати такі завдання:

- збір даних про протиправні дії з боку представників неокультів з метою інформування органів влади для прийняття ними відповідних управлінських рішень та дискредитації у засобах масової інформації;

- надання інформаційної та іншої підтримки державним програмам, що спрямовані на протидію деструктивній діяльності неокультів;

- розроблення пропозицій органам влади щодо вдосконалення чинного законодавства;

- припинення порушень чинного законодавства, котрими супроводжується діяльність вказаних організацій.


 
generic viagrapurchase viagrabuy viagra onlineorder viagrageneric vigrapurchase vigrabuy vigra onlineorder vigrageneric viargapurchase viargabuy viarga onlineorder viargageneric cialispurchase cialisbuy cialis onlineorder cialisgeneric clomidpurchase clomidbuy clomid onlineorder clomidgeneric levitrapurchase levitrabuy levitra onlineorder levitrageneric propeciapurchase propeciabuy propecia onlineorder propeciageneric kamagrapurchase kamagrabuy kamagra onlineorder kamagrageneric accutanepurchase accutanebuy accutane onlineorder accutanegeneric zithromaxpurchase zithromaxbuy zithromax onlineorder zithromaxgeneric amoxilpurchase amoxilbuy amoxil onlineorder amoxilgeneric zoviraxpurchase zoviraxbuy zovirax onlineorder zoviraxgeneric deltasonepurchase deltasonebuy deltasone onlineorder deltasonegeneric topamaxpurchase topamaxbuy topamax onlineorder topamaxgeneric lexapropurchase lexaprobuy lexapro onlineorder lexaprogeneric flomaxpurchase flomaxbuy flomax onlineorder flomaxgeneric flagylpurchase flagylbuy flagyl onlineorder flagylgeneric synthroidpurchase synthroidbuy synthroid onlineorder synthroidgeneric inderalpurchase inderalbuy inderal onlineorder inderalgeneric tenorminpurchase tenorminbuy tenormin onlineorder tenormingeneric keflexpurchase keflexbuy keflex onlineorder keflexgeneric diflucanpurchase diflucanbuy diflucan onlineorder diflucangeneric lasixpurchase lasixbuy lasix onlineorder lasixgeneric celebrexpurchase celebrexbuy celebrex onlineorder celebrexgeneric doxycyclinepurchase doxycyclinebuy doxycycline onlineorder doxycyclinebuy cheap viagrabuy generic viagraviagra canadadiscount viagracheap viagrabuy cheap vigrabuy generic vigravigra canadadiscount vigracheap vigrabuy cheap viargabuy generic viargaviarga canadadiscount viargacheap viargabuy cheap cialisbuy generic cialiscialis canadadiscount cialischeap cialisbuy cheap clomidbuy generic clomidclomid canadadiscount clomidcheap clomidbuy cheap levitrabuy generic levitralevitra canadadiscount levitracheap levitrabuy cheap propeciabuy generic propeciapropecia canadadiscount propeciacheap propeciabuy cheap kamagrabuy generic kamagrakamagra canadadiscount kamagracheap kamagrabuy cheap accutanebuy generic accutaneaccutane canadadiscount accutanecheap accutanebuy cheap zithromaxbuy generic zithromaxzithromax canadadiscount zithromaxcheap zithromaxbuy cheap amoxilbuy generic amoxilamoxil canadadiscount amoxilcheap amoxilbuy cheap zoviraxbuy generic zoviraxzovirax canadadiscount zoviraxcheap zoviraxbuy cheap deltasonebuy generic deltasonedeltasone canadadiscount deltasonecheap deltasonebuy cheap topamaxbuy generic topamaxtopamax canadadiscount topamaxcheap topamaxbuy cheap lexaprobuy generic lexaprolexapro canadadiscount lexaprocheap lexaprobuy cheap flomaxbuy generic flomaxflomax canadadiscount flomaxcheap flomaxbuy cheap flagylbuy generic flagylflagyl canadadiscount flagylcheap flagylbuy cheap synthroidbuy generic synthroidsynthroid canadadiscount synthroidcheap synthroidbuy cheap inderalbuy generic inderalinderal canadadiscount inderalcheap inderalbuy cheap tenorminbuy generic tenormintenormin canadadiscount tenormincheap tenormin

© протоиерей Георгий Коваленко '1998
© Официальный сервер УПЦ "Православие в Украине" (при перепечатке материалов - ссылка желательна)

Каталог Православное Христианство.Ру